ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

          ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน  เป็นท่าหรือที่สำหรับการนำเข้าหรือส่งออก  หรือนำเข้าและส่งออกซึ่งของทุกประเภท  รวมทั้งของส่งออกที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน  โดยที่ตั้ง  เขตศุลกากร  ทางอนุมัติ  และด่านพรมแดนของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน  เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่  สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ  ด่านพรมแดนและด่านศุลกากร  พ.ศ.2553  หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง

         ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน  มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  คือ อำเภอเมือง อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้าและอำเภอขุนยวม   มีด่านพรมแดน  2  แห่ง  ได้แก่  ด่านพรมแดนบ้านห้วยผึ้งและด่านพรมแดนบ้านน้ำเพียงดิน  รวมทั้งจุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น  และสนามบินศุลกากรท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน  การค้าชายแดนมีการค้าขายกับประเทศสหภาพเมียนมาร์
          ภารกิจของด่านในปัจจุบัน
          1. จัดเก็บภาษีอากร
          2. ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร
          3. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
          4. ปฏิบัติตามนโยบายของกรมศุลกากรและกระทรวงการคลัง
          ภารกิจในอนาคต
          1. เตรียมความพร้อมรองรับการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นจุดผ่านแดน ถาวร  และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY:AEC)
          2. อำนวยความสะดวกการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกเพือลดขั้นตอนและระยเวลา การตรวจสอบสินค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ และด้านการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงาน  เนื่องจากในทางปฏิบัติการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานยังไม่เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  เพิ่มขึ้นตอนและระยเวลาแก่ผู้ประกอบการ  เช่น  ทางด่านศุลกากรและจังหวัดเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ทางฝ่ายทหารเน้นทางด้านความมั่นคง  เป็นต้น
          ปัจจุบันด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนยังมีสินค้านำเข้าและส่งออกในปริมาณน้อย  สินค้านำเข้า  ได้แก่  ใบตองปาหมันมวนคล้ายบุหรี่  เปลือกไม้ก่อ  เทียนไข  ถั่วลิสง  ถั่วแปะหล่อ  ผ้าทอ  น้ำมันงา  โค-กระบือมีชีวิต  สำหรับการนำเข้าไม้  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกชนในการได้รับอนุญาตให้ทำไม้ในสหภาพเมียนมาร์  สำหรับสินค้าส่งออก  ได้แก่  เบียร์  น้ำมัน  เสื้อผ้า  รองเท้า  เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ

  • IMG_2477_resize.JPG
   ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติและผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีนโยบายให้หน่วยงานราชการเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ จับกุมการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งได้มีนโยบายให้หน่วยงาน...
  • ต้อนรับผู้ตรวจ.jpg
   ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน นายจิระพงษ์ เตียพิริยะกิจ หน.ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายสมนึก ก๋าแก้ว หน.ฝ่ายบริการศุลกากร และนายกฤษ...
  • IMG_2067.JPG
   ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน และหนุ่มๆสาวๆชาวด่านฯ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2...
  • ร่วมกิจกรรม.jpg
   ในวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอนได้เข้าร่วมกิจกรรม “การประชุมเจรจาธุรกิจการค้าภาครัฐและคณะผู้แทนการค้า สหภาพเมียนมาร์ และกิจกรรม “พัฒนาผู้...
  • เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กำหนดการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า นำเข้า - ส่งออกสินค้า ตามแนวชายแดนได้ตามปกติ จำนวน 5 ช...
  • เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โดยพลโทปรีชา จ...
  • เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากแม่ทัพภาค 3 อนุมัติให้ด่านพรมแดนบ้านห้วยผึ้ง บ้านห้วยต้นนุ่น และบ้านเสาหิน สามารถนำเข้า - ส่งออกสินค้าได้ ในวันจันทร์...
Visitors: 15,756